sipkadole

Hlavným cieľom trvalej udržateľnosti je zosúladenie hospodárskeho rozvoja s ochranou životného prostredia. Spoločnosť MEROCO kladie dôraz na harmonizáciu týchto dvoch základných faktorov.

Biodiesel je alternatívne biopalivo, vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, a tým k ochrane životného prostredia.

Spĺňa požiadavky vyplývajúce z plnenia Smernice EP a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a Smernice EP a Rady 2009/28/ES o kvalite automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja (v z.n.p.).

Výroba vyhovuje prísnym kritériám nemeckého národného systému pre trvalo udržateľné biopalivá ISCC DE, ako aj požiadavkám európskemu systému ISCC EU a slovenských pravidiel o udržateľnosti – SK BIO a i..

Na národnej úrovni MEROCO plní  kritériá, stanovené Zákonom č.309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (v z.n.p).

V spoločnosti je zavedený systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2015, ktorý je zameraný na neustále zlepšovanie kvality a spokojnosť zákazníkov.

meroco iso9001

ISO 9001 certificate Meroco

SK BIO MEroco

SK BIO certificate Meroco

ISCC EU MEroco

ISCC EU certificate Meroco

UKSUP

UKSUP attestation Meroco

tvorba web stránok