sipkadole

Hlavným cieľom trvalej udržateľnosti je zosúladenie hospodárskeho rozvoja s ochranou životného prostredia. Spoločnosť MEROCO kladie dôraz na harmonizáciu týchto dvoch základných faktorov.

Biodiesel je alternatívne biopalivo, vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie, čím prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, a tým k ochrane životného prostredia.

Spĺňa požiadavky vyplývajúce z plnenia Smernice EP a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a Smernice EP a Rady 2009/28/ES o kvalite automobilového benzínu, motorovej nafty a plynového oleja (v z.n.p.).

Výroba vyhovuje prísnym kritériám nemeckého národného systému pre trvalo udržateľné biopalivá ISCC DE, ako aj požiadavkám európskemu systému ISCC EU a slovenských pravidiel o udržateľnosti – SK BIO a i..

Na národnej úrovni MEROCO plní  kritériá, stanovené Zákonom č.309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby (v z.n.p).

V spoločnosti je zavedený systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2015, ktorý je zameraný na neustále zlepšovanie kvality a spokojnosť zákazníkov.

V roku 2021 bol implementovaný systém environmentálneho manažmentu ISO 14001.

meroco iso9001

ISO 9001 certificate Meroco

SK BIO MEroco

SK BIO certificate Meroco

ISCC EU MEroco

ISCC EU certificate Meroco

UKSUP

UKSUP attestation Meroco

MRC ISO 14001 sk aj platn do 23112024

Meroco ISO 14001 23.11.2024

environmentlna politika podpis

Environmentálna politika

Politika kvality

Politika kvality

tvorba web stránok